head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 10:46 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

เปิดภาคเรียนที่ 1 มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกัน โรคระบาดโควิท 19

เปิดภาคเรียนที่ 1 มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกัน โรคระบาดโควิท 19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ ขีวิตวิถีใหม่ มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกัน โรคระบาดโควิท 19

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)